Trommelvliesbuisjes worden ook wel “Diabolo’s” of “middenoordrain” genoemd. De transtympanale drainage met fijne kunststofbuisjes is een techniek die vanaf de jaren ’70 ontstond in de Verenigde Staten van America en al snel wereldwijd toegepast werd. 

Trommelvliesbuisjes worden geplaatst in het trommelvlies wanneer er vocht opgestapeld blijft in de middenoorholte achter het trommelvlies. Hierdoor kunnen trommelvlies en gehoorbeentjes niet correct bewegen en ontstaat er gehoorsdaling.  

Neus Keel Oorziekten Oostende - NKO arts Oostende

Middenoorvocht ontstaat bij bepaalde vormen van oorontsteking, meestal in combinatie met een geblokkeerde of slecht werkende Buis van Eustachius ( verluchtingsbuis tussen middenoor en neus-keelholte). 

Otitis Media met effusie (oorontsteking met vocht in het middenoor) bestaat in tal van klinische vormen. Het middenoorvocht kan sereus zijn (eerder waterig ) en soms spontaan verwijnen, of langdurig aanwezig blijven waarbij het vocht gaat indikken en taai-kleverig wordt , we spreken dan van “glue-ear” of “lijm-oor”. Logischerwijze gaat het gehoorverlies toenemen hoe taaier het vocht wordt. 

Bij sommige kinderen wordt het probleem snel ontdekt omdat ze frequent pijnlijke oorontsekingen doormaken. Soms zien we dat tussen de oorontstekingen er volledige genezing optreedt en het middenoorvocht verwijnt. Hier gaan we minder vlug buisjes plaatsen, tenzij de frequentie van de ontstekingen onhoudbaar is. 

Bij sommige kinderen blijft ook tussen de episodes van pijnlijke oorontstekingen continu middenoorvocht aanwezig. Dit zijn dan eigenlijk oren die nooit helemaal spontaan genezen. Hier is het plaatsen van middenoorbuisjes aangewezen om de infecties tegen te gaan en het gehoor te herstellen. 

Soms gaat de chronische middenoorontsteking een eerder sluipend of onopvallend verloop kennen, zonder pijnlijke episodes en zonder koorts of andere ziekteverschijnselen. We spreken van een “stille oorontsteking”.

Deze kinderen worden doorverwezen na vaststelling van gedaald gehoor bij schoolonderzoek of wegens vertraagde taal en spraakontwikkeling. Ook hier kunnen de trommelvliesbuisjes de oplossing brengen. 

Het doormaken van oorziekten vanaf de kinderleeftijd kan verband houden met een erfelijke aanleg of voorbeschiktheid . Zo kunnen bijvoorbeeld de luchtholtes in het rotsbeen ( mastoïd) die in verbinding staan met het middenoor congenitaal slecht ontwikkeld zijn, of kan de werking van de Eustachiusbuis ernstig en blijvend gestoord zijn. Slijmvliesafwijkingen met aangeboren stoornissen van de trilhaarfuncties kunnen een rol spelen, alsook allergieën. 

Bij blijvende belangrijke problemen van de middenoorventilatie kan het trommelvlies na enige tijd niet langer weerstand bieden aan de sterke negatieve middenoordrukken en gaat progressief naar binnen plooien, tot het als het ware volledig “ingeklapt” is en kleeft op de middenoorstructuren en gehoorbeentjes. We spreken dan van een “atelectatisch “ trommelvlies. Deze kinderen moeten langdurig en nauwgezet opgevolgd worden met periodisch plaatsen van trommelvliesbuisjes om de integriteit en functie van het trommelvlies en middenoor te bewaren tot wanneer een leeftijd bereikt is waarbij een functioneel aanvaardbare consolidatie en ventilatie van de middenoorstructuren vastgesteld wordt.

In sommige gevallen gaat het uitwendig epitheel (huidlaag) van het trommelvlies ter hoogte van de koepelholte (plaats bovenaan het trommelvlies waar de kopjes van de middenoorbeentjes gelegen zijn ) door de negatieve middenoordruk aktief naar binnen groeien waar dan een “cholesteatoom” kan ontstaan. Dit is een goedaardig huidgezwel dat echter zeer aggressief-expansief kan groeien, chronische etterige ontsteking kan in de hand werken en daarbij progressieve schade veroorzaken aan de diepere oorstructuren . Als complicaties kunnen we onder andere evenwichtstoornissen, doofheid, aangezichtsverlamming, hersenvliesontsteking en hersenabcessen zien. Deze ziekte dient vaak herhaaldelijk operatief te worden behandeld. 

Het is dus essentiëel dat kinderen met langdurige middenoorproblematiek nauwgezet opgevolgd worden door de NKO arts teneinde teneinde eventuele complicaties en blijvende gehoorschade te voorkomen.  

De beslissing tot het plaatsen van trommelvliesbuisjes wordt uitsluitend door de NKO arts genomen op basis van zijn kennis, professionaliteit en ervaring. Net zoals voor iedere andere ingreep wordt deze beslissing nooit lichtzinnig genomen. 

We weten dat in sommige zeldzame gevallen ook na het plaatsen van buisjes problemen kunnen optreden zoals een blijvende opening (perforatie) in het trommelvlies, ontstekingen met loopoorepisodes. Deze problemen zijn echter alle behandelbaar en wegen niet op tegen de normaal te verwachten voordelen van de behandeling bij een verantwoorde indicatiestelling ( de ingreep is nodig en we verwachten een duidelijke verbetering). 

Als NKO artsen betreuren we dat recent in de media door de bestuurder van een bepaald ziekenfonds een negatieve berichtgeving werd gebracht over het plaatsen van trommelvliesbuisjes .

Wij vinden het volstrekt verkeerd en ontoelaatbaar dat een niet-medisch geschoold persoon de professionaliteit van een volledige specialistengroep probeert in twijfel te trekken op basis van niet-wetenschappellijk gefundeerde argumenten, enkel in het perspectief van een economisch gestuurde besparingsagenda. 

Men beseft ook onvoldoende welke verwarring en onnodige achterdocht men op die manier zaait bij de ouders van zieke kinderen die moeten beslissen of ze een heelkundige behandeling bij hun kind al of niet willen laten doorgaan . Het broodnodige vertrouwen in de behandelende arts en zijn ervaring blijft hierbij essentieel. 

Contacteer Dokter Lambert